Pagament per Internet d'autoliquidacions, taxes, liquidacions, multes i documents bancaris

Fent ús de la referència de pagament que figura al document de què disposau, ompliu els camps obligatoris (marcats amb *) i anau a la següent pantalla a realitzar el pagament.

A la casella "Import" heu d'introduir la quantitat usant la coma decimal en cas necessari.

Dades per al pagament per Internet