Ajuntament de Palma

Pagament per Internet d'autoliquidacions, taxes, liquidacions, multes i documents bancaris

Fent ús de la referència de pagament que figura al document de què disposau, ompliu els camps obligatoris (marcats amb *) i anau a la següent pantalla a realitzar el pagament.

A la casella "Import en €" heu d'introduir la quantitat en cèntims, sense punts ni comes però amb els dos dígits decimals corresponents(00 si no hi ha decimals). Per exemple, per a 30 € heu d'introduir 3000; per a 1200,75 € introduïu 120075.

Utilitza Referència Completa